A S K A S  – Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska
 
  
 
S T A N O V Y
občianskeho združenia
A s o c i á c i a   k l u b o v
a b s t i n u j ú c i ch   S l o v e n s k a
 
 
/nové znenie/

   
 
Toto nové znenie stanov ASKAS bolo prerokované a schválené na riadnom valnomzhromaždení Asociácie klubov abstinujúcich Slovenskaktoré sa konalo dňa16.09. 2012.
 
P r e a m b u l a
 

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/je dobrovoľnýmotvoreným spoločenstvom organizovaných skupínktorých hlavným a trvalýmcieľom je všestranne a vzájomne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní svojhorozhodnutia trvale a dôsledne abstinovaťkoordinovať abstinentský život a činnosťklubov abstinujúcich na Slovenskuobhajovať právapresadzovať potrebychrániť oprávnené záujmy populačnej skupinyabstinujúcej od akejkoľvekdrogy. Je občianskym združením podľa zákona č. 23/1990 Zb. o združovaníobčanov v znení neskorších predpisovktoré vzniklo dňa 19.05.1994 na základejeho registrácie na Ministerstve vnútra SR pod číslomVVS/1-900/90-7155.Vystupuje ako mimovládnanezávislánepolitickánezisková organizácia,sledujúca všeobecne prospešné cielepredovšetkým v oblasti života v striedmostiabstinencii od alkoholu a iných drogpermanentného doliečovania drogovozávislých osôbzdravého spôsobu životamoderného a zdravého životného štýlu.
 

Článok 1.
Základné ustanovenia

1. Názov:                     Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska

                                    /v skrátenej podobeASKAS/                          /ďalej lenASKAS/

2. Sídlo:                        Duklianskych hrdinov 18, 911 05 Trenčín

3. PôsobnosťZaložené je na dobu neurčitú a pôsobí na celom území SR       
                                        
4. Právna forma: Občianske združenie podľa ustanovení zák.č. 83/1990 Zb                                          o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  Je samostatná právnická osobaspôsobilá nadobúdať včetky práva a      povinnosti v súlade s platným právnym  poriadkom Slovenskej republiky.                                        

            
Článok 2.
Poslanieobsah a cieľ činnosti

 

 1. Poslaním ASKAS je koordinácia spoločného postupu jeho členov prizabezpečovaní ich permanentného doliečovacieho procesu a pri naplňovaní ichvlastného programu činnostisústreďujúceho sa na všestrannú systematickúpomoc osobám abstinujúcich od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ichsociálneho postaveniadosahovanie vyššej kvality ich života a plnohodnotnézapojenie do rodinnéhopracovnéhospoločenského života a popularizáciuzdravého spôsobu života v striedmosti a v abstinencii od alkoholu a iných drog.
 2. Rozhodujúcim obsahom činnosti ASKAS je:
 3. -  presadzovať záujmyprogramové ciele a potreby svojich členov na verejnosti,zastupovať ich vo vzťahu k ústredným organom štátnej správyobecnýmsamosprávamštátnym inštitúciámmimovládnym neziskovým organizáciám,ostatným inštitúciám štátneho a neštátneho charakteru u nás i v zahraničímédiáma pod.,

             -  zabezpečovať ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu členských                     subjektov a ich členov v oblasti sociálnej prevencie a doliečovacieho procesu   abstinujúcich osôb,

-         organizovať rôznorodú laickú pomoc pri preventívnomterapeutickom,resocializačnom a doliečovacom procese osôb závislých od drog rôzneho druhu,
-         poskytovať svojim členom poradenské služby a základný informačný servisnapomáhať rozvoju obsahu ich činnosti a prehlbovania účinnosti ich pôsobeniauvedenej oblasti,
-         vykonávať sociálnu prevenciu a poskytovať sociálne poradenstvo v súladeplatnými právnymi predpismi.

 

 1. Za primárny cieľ svojho snaženia ASKAS považuje najmä zastrešovanieabstinentského hnutia a klubového života v rámci tretieho sektora na územíSlovenskaako aj metodickúporadenskú a organizačnú pomoc členom pridôslednom naplňovaní ich úsilia trvale a dôsledne abstinovať a druhýmpodobnom snažení účinne pomáhať.
 2. Svoje poslanieobsah a cieľ činnosti hodlá napĺňať realizáciou hlavných úlohtakto:

 

   a/ koordinovať praktickú činnosť svojich členov pri uskutočňovaní ichvlastných             

       programov činnosti a plnení základných cieľov a programového poslania        ASKAS,

         b/ iniciovať tvorbu opatrenízameraných na zlepšenie sociálneho,  spolo-        čenského a  pracovného postavenianovej kvality života u abstinujúcichalkoholikov,  narkomanov a inak drogovo závislých a získavať partnerov pre ichtvorivé naplňovanie v praxi,
        c/ vytvárať vhodné podmienkyaby sa myšlienky abstinencie od alkoholuiných  drogstriedmeho života a účinnej pomoci závislým osobám stali vecoucelej  spoločnostirealizovanou formou komplexného súboru rozmanitých aktivítčiastkových krokov,
      d/ získavať štátne orgány a orgány samosprávy pre účinnú podporu cieľovASKAS a pre účinnú pomoc ich programom a v nadväznosti na to im poskytovaťlaickú  pomoc pri riešení problémov drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov,
      e/ rozvíjať mediálnuosvetovú a propagačnú kampaň na verejnostipopularizovať idey abstinentského života a problematiky doliečovacieho procesudrogovo závislých osôb,
      f/ organizovať odbornú prípravu a výcvik funkcionárov a členov klubovabstinujúcichaktivistov a ďalších dobrovoľníkov, s dôrazom na celý obsahdoliečovacieho a resocializačného procesuako aj manažment mimovládnychneziskových organizácií u svojich členov,
     g/ nadväzovať a rozvíjať kontakty so zahraničnými partnermi za účelom ichodbornej a metodickej pomoci a výmeny konkrétnych praktických skúsenostítejto oblasti,
     h/ budovať informačnú databázu abstinentského hnutia a procesudoliečovania v oblasti drogových závislostívrátane knižnice odbornej literatúry,periodíkpublikácií a iných materiálov a získané poznatky sprístupňovať svojimčlenom  a ďalším partnerom,
     i/ využívaťuplatňovať a rozvíjať rôzne formy a metódy sociálnej prevencie a
        sociálneho poradenstva a aktívne sa zúčastňovať na realizáciipreventívnych programov v celej oblasti drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov.
 

Článok 3.
Zásady členstva

 

 1. Združenie je otvorené abstinentským svojpomocným skupinámBudované je naprincípe dobrovoľnosti.
 2. Riadnym členom sa môže stať každá svojpomocná skupina abstinujúcich osôbich príbuznýchkaždá mimovládna nezisková organizácia,. Každý záujemcačlenstvo musí bezvýhradne súhlasiť s poslaním a cieľmi ASKASstotožniť saobsahom jeho stanov a musí byť pripravený aktívne participovať na naplňovaníjeho programu.
 3. Členstvo je individuálne alebo kolektívne a môže byť iba riadne.
 4. Do ASKAS  prijímané kluby abstinujúcich alebo iné spoločenstvá abstinujúcich,respiné subjektyaktívne sa zúčastňujúce na preventívnomterapeutickom,resocializačnom a doliečovacom procese drogovo závislých osôb.

 

 
 
Článok 4.
Vznik členstva

 

 1. Členstvo vzniká na základe dobrovoľne prejavenej vôle každým záujemcom o  členstvo v ASKAS.
 2. Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky, ktorou záujemca o členstvo písomne prehlási, že dobrovoľne pristupuje k združeniu a že bezvýhradne súhlasí s obsahom jeho stanov. Je nutné predložiť aj súhlas svojich orgánov so vstupom do ASKAS. Prijatie schvaľuje Koordinačný výbor klubov abstinujúcich.

 

 
 
Článok 5.
Zánik členstva

 

 1. Členstvo v ASKAS zaniká:

 

a/dobrovoľným vystúpením člena,
b/zrušením členstva, v prípadekeď sa člen dlhodobo a bezdôvodne nezúčastňujena     
   činnosti ASKAS,     
c/vylúčením člena, v prípadekeď člen hrubo poruší stanovy ASKAS alebo keďkoná   
   v rozpore s obsahomcieľmi a poslaním ASKAS.

 

 1. Zrušenie členstva a vylúčenie člena schvaľuje Koordinačný výbor klubovabstinujúcichprísne individuálne a po posúdení situácie porušenia povinnostíalebo platných predpisov.

 

 
 
Článok 6.
Práva členov
1. Každý člen ASKAS má tieto práva:
a/ aktívne vystupovať na verejnosti v prospech ASKAS a usilovať sa
    o presadzovanie jeho cieľov a poslania v každodennom živote,
b/ využívať služby a servisktoré ASKAS poskytuje svojim členom,
c/ byť informovaný o činnosti ASKASjeho orgánov a jeho členov,
d/ predkladať iniciatívne návrhynámety alebo sťažnosti k obsahu činnosti
    a požadovať ich náležité vyriešenierespnápravu
e/ vystúpiť z ASKAS.
2. Okrem práv podľa ods. 1 majú riadni členovia ASKAS právo voliť a byť volení dojeho orgánov.
 
 
Článok 7.
Povinnosti členov
1.  Každý člen ASKAS  tieto povinnosti:
a/ dodržiavať zásady abstinencie a presadzovať zásady zdravého spôsobu života,    na verejnosti ,  presadzovať princípy ASKAS a v tomto smere ísť vždypríkladom pre druhých,
b/ dôsledne dodržiavať stanovy a ostatné dokumenty ASKAS,
c/ plniť úlohy na základe poverenia orgánmi ASKAS,
d/ pre podporu cieľov ASKAS získavať ďalších nových členov
2.      Okrem povinností podľa ods. 1  riadni členovia povinní zúčastňovať sazasadnutí tých orgánov ASKASktorých  volenými členmi.
 
 
Článok 8.
Rozhodovanie

 

 1. Rozhodujúcou zásadou v celej činnosti ASKAS je kolektívne rozhodovanie v jehovnútri a  zodpovednosť každého člena za plnenie zverených úloh.
 2. otázkach v obsahu činnosti a pri naplňovaní cieľov a úloh rozhodujú orgányASKAS verejným hlasovanímkde každý jeho člen  jeden hlas a tajnéhlasovanie je vylúčené.
 3. Orgány ASKAS  oprávnené uznášať saak je na ich zasadnutí prítomnánadpolovičná väčšina členov daného orgánu. Pre právoplatné prijatie uzneseniasa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu.
 4. Výkon funkcií v orgánoch ASKAS je dobrovoľný a ich členom nepatrí žiadnaodmena.

 

 
Článok 9.
Orgány
Sústavu volených orgánov ASKAS tvoria:
a/ Valné zhromaždenie ASKAS /VZ/,
b/ Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/,
c/ Kontrolný výbor ASKAS /KV/,
d/ Prezident ASKAS.
 
Článok 10.
Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie /VZ/ je najvyšším riadiacim a rozhodovacím orgánom ASKAS.Riadne VZ sa koná minimálne raz za 2 rokyzväčša v priebehu celoslovenskéhokongresu klubov abstinujúcichOkrem riadnych VZ sa môžu konať tiež mimoriadneVZ.
 2. Rokovania VZ zvoláva a zabezpečuje KOVKA a musia byť zvolané najneskôr 2mesiace pred termínom ich konaniaVZ sa musí konať aj vtedyak jeho zvolaniepožiada minimálne 1/3 členskej základne ASKAS alebo podnet k jeho zvolaniu KV.
 3. Na VZ sa zúčastňujú všetci členovia ASKASdelegovanými  zástupcami.
 4. Rokovania VZ majú verejný charakter a môžu sa ich zúčastniť aj nečlenoviaASKASavšak bez práva hlasovať.
 5. VZ rozhoduje o všetkých zásadných obsahovýchprogramovýchorganizačných,personálnych a ekonomických otázkach v činnosti ASKASpričom do jeho výlučnejpôsobnosti patrí predovšetkým:

 

a/ schvaľovať:
-        správu o činnosti a stave hospodárenia ASKAS a o činnosti jej orgánov,
-        zmeny a doplnky stanov a ďalších základných dokumentov ASKAS,
-        koncepcie obsahu činnosti a programovej stratégie ASKAS,
-        výsledky hospodáreniarozpočet a účtovnú závierku ASKAS,
-        zlúčenie ASKAS s iným občianskym združením,
-        účasť na činnosti iných právnických osôb,
-        zánik ASKAS a spôsob jeho likvidácievysporiadanie majetkupráv   
         a povinnostípohľadávok a záväzkov ASKAS  
b/ voliť a odvolávať:
-         členov KOVKAčlenov KV a prezidenta ASKAS.
 
 
Článok 11.
Koordinačný výbor klubov abstinujúcich

 

 1. Koordinačný výbor klubov abstinujúcich /KOVKA/ je najvyšším orgánom ASKASmedzi VZ. V tomto období je tiež nositeľom všetkých právpovinností a kompetenciíriadení a rozhodovaní o činnosti ASKASZabezpečuje realizáciu uznesení VZvšetkých úlohvyplývajúcich z obsahu základných dokumentov a programovýchkoncepcií ASKAS.
 2. KOVKA  minimálne 13 členovzástupcov členov ASKASpriamo volených VZ,na dvojročné funkčné obdobiePočet členov je vždy nepárny.
 3. Riadne zasadnutia KOVKA sa konajú spravidla raz za polrok. V naliehavýchprípadoch sa môže uskutočniť aj mimoriadne zasadnutie KOVKApričom ichzasadnutie musí byť zvolané tiež vtedyak o to požiada aspoň 1/3 členov KOVKA,resp. z podnetu KV, respprezidenta ASKAS.
 4. Zasadnutia KOVKA zvoláva a vedie prezident ASKASZasadnutí KOVKA sazúčastňuje predseda KV s hlasom poradnýmako aj nečlenovia ASKAS, a to vždylen ako hostia.
 5. KOVKA rozhoduje o všetkých zásadných otázkach praktickej realizácie obsahučinnosti a poslania ASKAS. Do jej výlučnej pôsobnosti patrí najmä:

 

 a, zvolávať a komplexne pripravovať všetky zasadnutia a VZ
b/ prerokúvať a schvaľovať:
-  všetky základné dokumentyvnútorné predpisyrozpočet a účtovnú závierkuASKAS,
-    plány práce a hodnotenia činnosti orgánov a vnútorné predpisy ASKAS,
-    prevádzkové a personálne usporiadanie činnostirespsekretariátu ASKAS,
-  zriadenie pracovných komisií a iných pomocných orgánov ASKASichpersonálne obsadenieplány a hodnotenia ich činnosti,
-  prideľovanie grantov a dotácií na realizáciu vlastných projektovrespprojektov     jednotlivých členov ASKAS,
-   spôsob nakladania s majetkom ASKAS a jej majetkovými právamiako ajvšetky rozhodnutia v ekonomickej oblasti činnosti ASKAS,
-  prijatie nových členov ASKASzrušenie členstva alebo vylúčenie člena z ASKAS
-    návrh na voľbu prezidenta ASKAS z radov členov KOVKA,
c/ voliť a odvolávať:
-    viceprezidenta ASKAS z radov členov KOVKA,
d/ menovať a odvolávať:
-    predsedov a členov pomocných orgánov a vedúceho sekretariátu ASKAS,
-    zástupcov ASKAS v medzinárodných a ďalších organizáciách,
-    čestného prezidenta ASKAS.
 
Článok 12.
Kontrolný výbor
1.  Kontrolný výbor ASKAS /KV/ vykonáva kontrolnú a revíznu činnosť v jehopôsobnostinajmä pri nakladaní s finančnými a inými prostriedkami,poskytnutými darmigrantmidotáciamiako aj vo vzťahu k využívaniu majetkumajetkových práv ASKAS.
2.   KV  minimálne 3 členovvolených VZ na dvojročné funkčné obdobie. V jeho čele stojí predseda KV, ktorého zo svojich radov volí KV.
3.   KV sa schádza minimálne raz za pol rokaresppodľa potrebyJeho zasadnutiazvoláva a vedie predseda KV.
4.      V záujme riadneho výkonu funkcie  KV právo nahliadať do celej agendyASKASjeho dokumentov alebo iných materiálov a vyžadovať informácie odfunkcionárov ASKAS.
5.   O výsledkoch činnosti KV informuje VZ a KOVKA. V prípade zistenia porušeníplatných predpisov požaduje od orgánov ASKAS okamžitú nápravu zistenýchnedostatkov.
 
Článok 13.
Prezident

 

 1. Štatutárnym zástupcom ASKAS je jej prezident. Do funkcie je volený na návrhKOVKApriamo na VZ na dvojročné funkčné obdobie.
 2. Prezident zastupuje ASKAS navonok a rokuje v jej meneZabezpečuje plnenievšetkých uznesení orgánov ASKAS a vedie zasadnutia KOVKAOrganizuje a riadicelú činnosť ASKAS a všetkých jej orgánovNa základe poverenia KOVKA plní tiežďalšie úlohy.

 

 
Článok 14.
Viceprezident

 

 1. V prípade potreby prezidenta ASKAS v plnom rozsahu zastupuje viceprezident ASKAS.
 2. Viceprezidenta ASKAS volí priamo KOVKA, a to na dvojročné funkčné obdobie.

 

 
Článok 15.
Čestný prezident

 

 1. Ako výraz mimoriadnych zásluh o rozvoj abstinentského klubového hnutia na Slovensku môže byť zriadená funkcia čestného prezidenta ASKAS.
 2. Personálny návrh na menovanie čestného prezidenta ASKAS predkladá KOVKA valnému zhromaždeniu ASKAS.
 3. Funkcia čestného prezidenta ASKAS je doživotná

 

 
Článok 16.
Pomocné orgány

 

 1. V pôsobnosti ASKAS môžu byť popri volených orgánoch ustanovené aj pomocné orgány, o ktorých štruktúre a usporiadaní rozhoduje KOVKA.
 2. Členovia pomocných orgánov sú menovaní KOVKA na dobu určitú. Na ich čele stoja ich predsedovia, ktorí v plnom rozsahu zodpovedajú za ich činnosť.
 3. Pre zabezpečenie administratívy, vedenie agendy a organizačných, ekonomických a iných úloh ASKAS zriaďuje vlastný sekretariát, za ktorého činnosť zodpovedá jeho prezident.

 

 
Článok 17.
Organizačné jednotky

 

 1. ASKAS zastrešuje všetky organizačné jednotky. Eviduje organizácie s právnou subjektivitou, ktoré sú evidované na MV SR a majú svoje registračné čísla. Zároveň eviduje aj organizačné jednotky bez právnej subjektivity.
 2. Postavenie, pôsobnosť a obsah činnosti organizačných jednotiek nie sú ich členstvom v ASKAS nijako dotknuté alebo oslabené.
 3. Organizačné jednotky ASKAS pracujú na základe vlastných plánov práce a podľa vlastných pravidiel.

 

 
Článok 18.
Hospodárenie

 

 1. Hospodárenie ASKAS sa realizuje v súlade so všeobecne  záväznými právnymi normami a ďalšími predpismi.
 2. ASKAS hospodári na základe vlastného rozpočtu, ktorý schvaľuje VZ, resp. KOVKA.
 3. Príjmami ASKAS sú najmä:

 

-    dary a príspevky od občanovfyzickýchprávnických osôb alebo obcí,
-  dotácie a granty od štátnych orgánovdomácich nadácií a zahraničnýchorganizácií,
-    výnosy zo sponzorskej činnostimediálnych kampaní a pod.,
-    tržby dosahované z vlastnej činnosti ASKAS.

 

 1. ASKAS môže vykonávať vlastnú podnikateľskú činnosti, v rozsahu primeranomsvojím potrebám, v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

 
Článok 19.
Zánik 
1. ASKAS môže zaniknúť:

 

-   dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
-   právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
2. O každej forme zániku rozhoduje výhradne VZpričom ukončeniu činnostiASKAS
     bez právneho nástupcu musí predchádzať likvidácia ASKAS.
3.  Spôsobpostupčasový a vecný harmonogram likvidácie stanoví svojimrozhodnutím
     VZktoré určí aj formu jeho majetkového vysporiadaniavymenuje likvidátora
     a schváli plán likvidácie.
 
Článok 20.
Záverečné ustanovenie

 

 1. Zmeny a doplnky v týchto stanovách môže vykonať jedine VZ, a to na návrhKOVKA vo forme písomných a číslovaných dodatkov k stanovám.
 2. Tento návrh nového znenia Stanov ASKAS bol prerokovaný a schválený riadnymvalným zhromaždením ASKAS dňa 16.09.2012. Účinnosť však nadobúda až pojeho vzatí na vedomie zo strany Ministerstva vnútra SR.
 3. Schválením týchto Stanov ASKAS strácajú platnosť a účinnosť doteraz platnéstanovy ASKASOrgány ASKAS  povinné do 3 mesiacov od nadobudnutiaúčinnosti týchto stanov uviesť stav v pôsobnosť ASKAS do plného súladu s ichobsahom.
 4. prípade potreby  orgány ASKAS oprávnené vydať interné predpisy navykonanie niektorých ustanovení týchto stanovresp. pre zabezpečenie riadnehofungovania ASKAS.
 5.