Choď na obsah Choď na menu
 


16. 2. 2016

KONGRES 2016

 

jasen_logo.jpgNa XIX. kongrese klubov abstinujúcich sa zúčastnilo

88 účastníkov z 23 klubov. Bližšie informácie o priebehu uverejníme po spracovaní a dodaní príspevkov. 

( FOTOGALÉRIA )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otázky na :  madlenak@centrum.sk ,

alebo na tel. - 0915 954 927

----------------------------------------------------------------------​

  9.–11. 9. 2016  Oravská Priehrada - Hotel Studnička

Organizoval : AK - JASEŇ  ORAVSKÁ  JASENICA

 

Nakoľko nám na poslednú chvíľu svoju účasť odvolali lektori, ktorí mali viesť sekciu rodina a spoluzávislosť ,vytvorili sme iba dve sekcie a to tak ako sú uvedené. Aj napriek tomuto výpadku mali sekcie a prednášajúci vysokú úroveň.

  ( FOTOGALÉRIA )  

SEKCIE 

  • Mgr. Darina  ŠEDOVÁ  ( CPLDZ - Pov. Chlmec ) Liečba , doliečovanie a rodina.

 

  • Marián  DAUBNER  ( KAPP - Prievidza ) Kluby , rodina​ a spoluzávislosť.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyhlásenie účastníkov XIX. kongresu ASKAS

     V dňoch 9. - 11. 09. 2016 sa v hoteli Studnička v Námestove uskutočnil 2 roky organizačne a programovo pripravovaný XIX. kongres klubov abstinujúcich Slovenska /ASKAS/. Úvodný program vyplnilo zasadnutie koordinačného výboru klubov abstinujúcich /KOVKA/. Konštatoval niektoré zásadné zmeny, ktoré súvisia a sú priamo ovplyvňované celospoločenskou situáciou. Okolnosti transformácie priamo ovplyvňujú väzby a organizačné možnosti jednotlivých súčastí programu samotnej organizácie. Ako reakciu na danú situáciu sa rozhodla KOVKA navrhnúť Valnému zhromaždeniu zásadné zmeny v riadení samotnej činnosti ASKAS.

    V rámci navrhovaných zmien bol zvolený nový prezident ASKAS a potvrdené nové zloženie KOVKY, dodržiavajúc pôvodný zámer zastúpenia jednotlivých regiónov Slovenska, čo by malo zaručiť akčnosť a prenos rozhodnutí a organizačných pokynov do jednotlivých klubov.

    V správe o činnosti za uplynulé obdobie končiaci prezident po 14 ročnej záslužnej a zodpovednej činnosti poďakoval doterajšiemu vedeniu za spoluprácu a výrazný prínos v doliečovacom a resocializačnom procese. Ako prvú úlohu pre nastávajúce obdobie Valné zhromaždenie stanovilo vypracovať rámcový plán činnosti a určiť hlavné priority pre zefektívnenie pôsobenia organizácie a  zabezpečiť úpravu Stanov pri zachovaní základných myšlienok. Naďalej ostáva povinnosťou pre vedenie koordinovať a čiastočne metodicky usmerňovať činnosť klubov, prípadnú spoluprácu s celospoločenskými i štátnymi inštitúciami s cieľom prezentovať svoje aktivity na tejto úrovni.

     Valné zhromaždenie hodnotilo doterajšiu činnosť pozitívne a do budúcej riadiacej činnosti nového vedenia praje veľa zdaru, výdrž a invenciu v plánovaní a realizácií aktivít.

 

V Námestove dňa 11.09.2016                          88 účastníkov kongresu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení priatelia, milí hostia,

delegáti XIX. kongresu Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska.

 

     V prvom rade mi dovoľte, aby som v mene koordinačného výboru klubov abstinujúcich, v skratke KOVKA, ďalej v mene usporiadateľského  domáceho klubu Jaseň Oravská Jasenica a napokon aj v mene svojom Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal.

    V druhom rade chcem povedať pár slov o tom, prečo sme sa tu vlastne dnes stretli. Všetkým je nám jasný pojem „klub abstinujúcich“. Je preto treba vziať na vedomie, že práve kluby abstinujúcich majú pre nás ľudí, ktorí majú so závislosťou akýkoľvek problém, obrovský význam. Tvoria nenahraditeľný prostriedok resocializačného a rehabilitačného procesu nasmerovaného na dosiahnutie žiaducej zmeny u našej osobnosti. Pomenoval by som to tak, že klub abstinujúcich zmierňuje ľudské utrpenie spôsobené závislosťou.

     Práve pre už zmienený pojem klub abstinujúcich sme sa tu dnes zišli. Ak mám zhodnotiť uplynulé dva roky od posledného kongresu v Strečne pri Žiline, tak chcem predovšetkým vyjadriť obrovskú radosť nad tým, že kluby existujú, že si žijú svoj vlastný život, že svojím obsahom odviedli a odvádzajú obrovský kus záslužnej, zodpovednej a náročnej práce a predovšetkým podali pomocnú ruku stovkám závislých ľudí. Svojou činnosťou kluby zreteľne dokázali a svojimi aktivitami potvrdili opodstatnenosť svojej existencie, ako aj naliehavú potrebu ich ďalšieho úspešného fungovania.

      Asociácia klubov abstinujúcich v súčasnosti eviduje 48 klubov z celej Slovenskej republiky. Oproti poslednému kongresu je to číslo o dva vyššie. Evidujeme však aj kluby, o ktorých vôbec nevieme, či existujú a či fungujú. Tento, ale i ďalšie problémy chceme riešiť na nedeľnom Valnom zhromaždení. Samozrejme, že i my vo vedení ASKAS máme svoje chyby a nedostatky. Chceme o nich otvorene hovoriť, zobrať si z nich ponaučenie a v budúcnosti sa ich vyvarovať. Našou tzv. výhodou ja práve ten fakt, že každý klub abstinujúcich je z hľadiska vlastného obsahu svojej činnosti a nástrojov pôsobenia jedinečnou a originálnou jednotkou. Toto vytvára potrebný a dostatočný priestor k tomu, aby sa dokázal vyvarovať prípadných negatívnych javov uniformity, šablónovitosti, šedivosti v každodennej činnosti toho ktorého klubu. A priamym dôsledkom pôsobenia týchto faktorov je napokon aj dnešná reálna situácia, kedy nie je možné jednoznačne definovať jednotný systém klubovej práce, ktorý by bolo možné aplikovať na každý z existujúcich a fungujúcich klubov.

 

 

     Z hľadiska celkového poňatia abstinentského života a klubového hnutia vôbec je  však rozhodujúcim systémovým prvkom tá skutočnosť, že každý klub si organizuje svoju činnosť k svojmu vlastnému obrazu, zohľadňujúc a akceptujúc pritom individuálne potreby a záujmy svojich členov, pri striktnom dodržiavaní pravidla, že aktivity každého klubu musia zjavne viesť k dosahovaniu jeho hlavného cieľa, ktorým je: všemožná podpora trvalej a dôslednej abstinencie a procesu sústavného doliečovania v rámci závislostí na alkohole, drogách a iných látkach. Z hľadiska perspektívy klubového hnutia u nás nie je totiž vôbec dôležité, ktorými cestami a akými formami klub dosahuje svoj cieľ. Dôležité je len to, aby uplatňované formy a metódy v klube sledovali rovnaký záver, aby konkrétny a konečný výstup pôsobenia každého klubu našiel svojho spoločného menovateľa práve v takto sledovanom zámere.

Vzhľadom na doterajšiu vysokú úroveň autonómnosti, jedinečnosti a neformálnosti každého klubu abstinujúcich možno hovoriť aj o niektorých ďalších podmienkach existencie každého klubu. To platí napr. aj pre proces zriaďovania klubov, keďže klub dnes môže vytvoriť akýkoľvek subjekt alebo skupina abstinujúcich, bez ohľadu na to, či tu pôjde o formálny, resp. neformálny administratívny akt pri ich zriaďovaní. V praxi to znamená, že dnes neexistujú žiadne presne stanovené pravidlá pre zriaďovanie, existenciu a pôsobenie klubov abstinujúcich, čo z hľadiska ich budúcej životaschopnosti nijako nie je na prekážku, ba skôr naopak. Je to jednak veľká výhoda a jednak aj dobrá východisková pozícia pre každý klub, aby si on sám rozhodoval o vlastnej podobe a formách svojej činnosti.

        Vytvára to vhodné cesty tiež k podnecovaniu ďalšieho aspektu v klubovom hnutí, ktorým je skutočnosť, že každý klub je takým, aký si ho vytvoria sami jeho členovia. Tento fakt napokon súhlasí aj s myslením a vnútorným presvedčením rozhodujúcej väčšiny abstinujúcich, keďže mnohým z nich je každé a akékoľvek nariaďovanie, direktívny a nekompromisný prístup k riešeniu ktorejkoľvek otázky, prístupom v podstate nestráviteľným a takmer neprijateľným. O to viac je priechodnejšie, aby si o každej, i zdanlivo nepodstatnej otázke rozhodovali samotní klubisti, a to na základe ich vlastného a individuálneho zváženia každej takejto veci.

     Vráťme sa však k pojmu ASKAS – história tohto občianskeho združenia sa začína v roku 1994, hlavnú činnosť a svoje programové vyhlásenie bolo prijaté na IX. kongrese v roku 1996 v Michalovciach. Dnes je ASKAS najpočetnejšia organizovaná a registrovaná skupina ľudí, ktorých cieľom je vzájomne a účinne si napomáhať pri efektívnom naplňovaní ich rozhodnutia trvalo a dôsledne abstinovať. Zároveň je to jediné občianske združenie, ktoré vyvíja činnosť závislých na celom území Slovenskej republiky. Hlavným poslaním ASKAS-u je koordinovanie abstinentského života a činnosti klubov abstinujúcich a zároveň obhajovať práva, presadzovať potreby a chrániť záujmy skupiny populácie, ktorá sa rozhodla žiť bez alkoholu.

     Ako som už v úvode spomenul, v súčasnosti má ASKAS celkom 48 riadne písomnou formou prihlásených členov – klubov. Všetky prihlášky sú založené na sekretariáte ASKAS. Musím však po pravde povedať, že nemáme prehľad o tom, či skutočne všetky prihlásené kluby existujú a fungujú. S tohto dôvodu prebehla na jar tohto roku tzv. inventarizácia klubov, aby sme zreálnili počet skutočne fungujúcich klubov na území SR.  Koľko má ASKAS skutočných členov – jedincov sa dá stanoviť iba odhadom, nakoľko počet jednotlivcov v kluboch neustále kolíše (príchody nových klubistov po liečbe, recidívy, nezáujem o klubový život a pod.). Je však treba rátať aj so širokým počtom sympatizantov, rodinných príslušníkov a známych, ktorí sa tiež zúčastňujú našich akcií a podieľajú sa na našom programovom vyhlásení. Môžeme potom smelo konštatovať, že ASKAS, jeho činnosť, program, projekty má dosah na cca 3.000 ľudí.

    Vlastná činnosť ASKASu od posledného XVIII. Kongresu v Strečne bola zameraná na plnenie vyhlásenia kongresu, na koordinovanie činnosti klubov, na spoluorganizovanie športových hier, až po prípravu dnešného kongresu. ASKAS má pre napĺňanie svojich programových zámerov a cieľov tzv. KOVKU, čo je vlastne najvyšší orgán ASKAS medzi Valnými zhromaždeniami. KOVKA má 15 členov a jej jednotlivé rokovania sa konali od posledného kongresu nasledovne:

25.04.2015 v hoteli Polianka v Krpáčove

11.09.2015 v rekreačnom zariadení Hlboké v Bojniciach

23.04.2016 v rekreačnom zariadení GO – Klačno

09.09.2016 v hoteli Studnička v Námestove

 

Spolu sa KOVKA zišla na svojich riadnych zasadnutiach od posledného kongresu celkom 4-krát. Chcem tu zdôrazniť tú skutočnosť, že jednotlivý členovia KOVKY nie sú nijako dotovaný za svoju prácu a ani im nie je preplácané cestovné na jednotlivé rokovania KOVKY. Všetci funkcionári ASKAS-u svoju prácu vykonávajú vo svojom osobnom voľne a zdarma, za toto im patrí minimálne vysloviť „ďakujem“.

     Ďalej ASKAS organizoval tradičné stretnutia počas veľmi obľúbených odborných seminárov, ktoré sa uskutočnili v mesiaci apríl v Krpáčove a v Kľačne, ďalej v septembri minulého roku sa podieľal na tradičných Športových hrách, ktoré organizoval Klub abstinujúcich priateľov v Prievidzi.

    V záhlaví dnešného už v poradí XIX. kongresu je napísané „abstinuj s pokorným srdcom“ ako výraz nezastupiteľnej úlohy pokory v živote každého abstinujúceho. Prvý krok v doterajšom zlom živote, ktorý sme viedli v závislosti, sa musíme naučiť od samého začiatku liečby prijímať všetko dobré, čo je okolo mňa. Ak z liečby, keď odíde  niekto ako veľký, čo už všetko vie a zná, je v podstate nula. Musí sa naučiť počúvať, pretože to je základ pokory. A práve to by malo byť dominantou celého doliečovacieho procesu, ktorý nám zastrešujú naše kluby. Ukázať najskôr sebe samému, že sa viem a chcem sa zmeniť, zmeniť svoje správanie voči okoliu a tým prijať pokoru. Až potom môžem meniť okolie. Je veľmi dôležité pokoru prijať, nie iba o nej hovoriť.

     Dovoľte, aby som úprimne poďakoval všetkým delegátom i hosťom  za to, že si našli čas a prišli do krásneho prostredia obkoleseného pohoriami Oravskej Magury a Podbeskydskými vrchovinami, do prostredia, ktoré je nám známe z konania XV.kongresu ASKAS, ktorý sa konal v meste Námestovo v septembri roku 2008.

       Celkom na záver mi dovoľte poďakovať všetkým Vám tu prítomným, ale aj tým, ktorý sa z rôznych dôvodov nemohli dostaviť, za prejavenú podporu ale i kritiku počas celého môjho funkčného obdobia prezidenta ASKASu, ktoré trvalo neuveriteľných 14 rokov od 7.9.2002. Behom tejto doby som prežil veľa krásnych nezapomenuteľných  okamihov, získal veľa ozajstných priateľov a môžem povedať, že ma to i ako človeka nesmierne posunulo vpred. Pod mojím vedením sa konalo 7 kongresov ASKAS, rovnaký počet Športových hier abstinujúcich, v roku 2012 som obnovil za pomoci niektorých členov KOVKY odborné semináre ASKAS pre predsedov a členov výborov klubov pre ďalšie vzdelávanie a obohacovanie vedomostí. Tak, ako všetko v živote i na tomto svete raz skončí, chcem aj ja ukončiť túto svoju misiu a predať žezlo niektorému ďalšiemu abstinujúcemu, ktorý by svojou prácou a činnosťou bol pre ďalší rozvoj ASKASu prínosom.

    Ďakujem za pozornosť.

                                                                                                                                  Ján DUDÁK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie

  valného zhromaždenia ASKAS

konaného   dňa        11.9.2016    v   hoteli Studnička, Námestovo

                                

A/   Valné zhromaždenie  berie na vedomie :

 

   1Správu o činnosti ASKAS od posledného kongresu

    Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

 

 

B/   Valné zhromaždenie  schvaľuje :

 

   1/ Voľbu  Vladimíra Farského  AK Jaseň Oravská Jasenica 

        za  prezidenta ASKAS 

 

   Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

 

 

   2 Voľbu KOVKA v zložení :

 

      Ján Václav             - KAT  Trenčín

      Jozef Papaj           - Klub abstinentov  Žilina

      Pavol Madlenák    - AK JASEŇ  Oravská Jasenica

      Karol Zavarský      - KLUS  Poprad

      Jaroslav Bolfík       - A - klub  Rožňava

      Marián Jaššo         - A - klub T rebišov

      Michal Rimko         - ZAS  Michalovce

      Eva Ďaďová           - RAK  Ružomberok

      František Klozík     - A - klub  Nitra

      Ladislav Faix         - SET  Kežmarok

      Jakub Harčár         - Klub abstinentov  Prešov

      Juraj Skonc            - KLUS  Humenné

      Jan Dudák              - KAPP  Prievidza

      Ján Neitz                - KLUS  Trnava

      Andrea Sroková     - AK HRON  Brezno

      

  Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

       

 

   3/ Voľbu  kontrolného výboru ASKAS

        - za  predsedu  Marián Čurník / KAPP Prievidza /

   Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

 

 

        - za  člena  Marián Žír / KLUS  Medzilaborce /

   Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

 

 

        - za  člena  Marián Škrobák / Klub abstinentov Žilina /

   Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

 

  

   4Vyhlásenie účastníkov XIX. kongresu ASKAS

 

Hlasovanie :

 

Za :                ......20....... delegátov

Proti :             .......0........ delegátov

Zdržalo sa :  ........0....... delegátov

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÍSPEVOK :

XIX. Kongres Klubov abstinujúcich Slovenska – ASKAS


     V dňoch 9. - 11. septembra 2016 som mala tú česť zúčastniť sa XIX. Kongresu ASKAS.
Kongres sa uskutočnil v prekrásnom prostredí Oravskej priehrady, v hoteli Studnička. Usporiadateľom tohto ročníka kongresu bol A – klub JASEŇ Oravská Jasenica a konal sa pod záštitou starostu obce Oravská Jasenica.
     Kongresu som sa zúčastnila vďaka náhode, keď ma na miesto seba vyslala kolegyňa, ktorá sa ho zúčastniť nemohla. Ale hovorí sa, že náhody neexistujú a mala som byť práve na tomto mieste a práve v tomto čase. 
     Pracujem v Centre pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci 10 rokov a celý môj profesný život, doplňujúce štúdium a terapeutické výcviky boli zamerané na oblasť doliečovania a rodiny. A práve to bolo nosnou témou jednotlivých sekcií: „liečba, doliečovanie a rodina“. Práca v sekcii bola pre mňa nová skúsenosť, ale vďaka odbornému a ľudskému vedeniu Mariána Daubnera, ktorý bol lektorom druhej sekcie, som sa čoskoro medzi mojou skupinou cítila ako doma. Možno  aj vďaka duchu myšlienky, ktorá bola krédom kongresu :“ Abstinuj s pokorným srdcom“. Pretože naozaj vidieť v jednej miestnosti toľko slušných, pokojných a pokorných ľudí s otvoreným srdcom a ochotou prijímať je niečo úžasné. Pre mňa sú títo ľudia celebrity, nie tí ktorých nám denne predkladajú média. Toto sú pre mňa ľudia o ktorých by sa malo písať, hovoriť, podporovať ich a obdivovať.
     Pracovali sme počas oboch dní na daných témach dôsledne, so zreteľom na ich dôležitosť.  Zapojení sme boli takmer všetci v miestnosti, každý prispel svojim príbehom, skúsenosťou, názorom. Hľadali sme spoločne spôsoby ako vylepšiť prácu v kluboch, v doliečovacom procese, s prácou s rodinami, ako sa im priblížiť, čo pre to urobiť. Nielen samotní abstinujúci, ale aj odborná verejnosť, odborné liečebne, resocializačné strediská a ich zamestnanci. Padlo veľa návrhov z oboch strán. Niektoré zrealizovateľné, iné len ako svetielko nádeje, ktoré až tak ovplyvniť nemožno, ale snáď, raz,…. ich bude možné zaviesť do praxe, ak sa ľuďom a vyšším inštitúciam prečistí zrak a hlavne  rozum.
     Konkrétne návrhy a úvahy ktoré by bolo možné zrealizovať boli o podpore mladých ľudí v kluboch, udržanie si ich v kluboch zmenou prístupu k nim zo strany starších členov spôsobom, o akom hovoria aj nepísané stanovy klubov-rovnosť, nedirektívnosť, vzájomná úcta a akceptácia napriek vekovému rozdielu. Zaradiť mladých ľudí do klubových aktivít už počas liečebného procesu. Padli úvahy o tom, že liečebný proces by mal zahŕňať i liečbu celej rodiny, prvé kontakty a príprava by sa mali uskutočniť už na začiatku liečby a pokračovať aj počas nej spolu s prípravou na návštevy klubov. Veď kto iný ako rodina by mala stáť pri závislom človeku. Lebo či chceme, či nechceme, z rodiny závislosť vzišla, nebadane, vznikla v nej a je jej súčasťou. Pokiaľ rodinu nie je možné zapojiť do liečebného procesu, aspoň ju edukovať o tom, čo závislosť je a aké riziká prináša a v tom prípade pripraviť aspoň závislého na to, aby sa vedel do rodiny včleniť, pripraviť ho na príchod domov bez traumy, pocitu nepotrebnosti a totálneho zlyhania. A v neposlednom rade  vedieť o sebe hovoriť, písať, informovať verejnosť  medializáciou úspechov klubových aktivít, propagáciou svojich buletinov, literatúry a článkov. Lebo klubisti sú ľudia úspešní, vzdelaní a kreatívni a majú  ľuďom čo povedať a dať. 
     Nadchli ma aktivity klubov a ich členov. Ich nápady a akcie ktoré dokázali usporiadať. Či to boli terénne terapie, rodinné terapie, športové dni, plesy, všetky kongresy a iné akcie. V kluboch to žije, kluby sú aktívne a sú takmer v každom meste na Slovensku. A hlavne spolupracujú a vzájomne sa obohacujú názormi, nápadmi, akciami a zdravou rivalitou. Ale najmä v nich nezabúdajú kto sú, kto boli a čo znamenajú pre ľudí v núdzi. 
     A že sú to ľudia veselí a zábavní som sa presvedčila aj počas mimopracovných aktivít. Počas dlhých rokov abstinencie sa títo ľudia naučili precítiť každú minútu dňa prežitú v triezvosti. Vážia si  život  a vedia si ho užiť celou svojou mysľou. Tešila som sa spolu s nimi či na výlete loďou, či z krásneho počasia  ktoré nám bolo zhora dopriate. Tešili sme sa z dobrého jedla, kvalitnej grilovačky a parádnej tancovačky pri živej hudby. Dlho som nevidela takto úprimne sa zabávať ľudí a tešiť sa zo vzájomnej prítomnosti. 
    Posledný deň bol vyhodnocovací a rozlúčkový zároveň. Myslím, že spokojnosť bola veľká. Organizácia bola zvládnutá nad očakávanie, počasie nám prialo, ubytovanie bolo na úrovni a strava ako od mamy. Ľudia boli úprimní, diskusia živá a návrhov na vylepšenie už aj tak výbornej práce klubov bolo tiež zopár. Prebehlo Valné zhromaždenie, kde sa udiali nemalé zmeny, ale pozitívnu činnosť myslím nahradí ďalšia pozitívna činnosť. O osud klubov nemám žiadne obavy, práve naopak, verím v nárast ich klubových aktivít a rozširovanie členskej základne. Snáď k tomu v nemalej miere prispejeme aj my, zamestnanci liečební, resocializačných centier a ostatných inštitúcii.
      Na záver veľká vďaka. Organizátorom a všetkým zúčastneným, ktorí dali ďalší zmysel mojej práci.

 

Mgr. Darina Šedová  ( CPLDZ - Považský Chlmec )